Allattenyesztes es takarmanyozas = Animal Breeding and Feeding = Životnovodstvo i kormlenije = Tierzucht und Fütterung = Elevage et alimentation