Ekologické štúdie: recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín